QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SÓC TRĂNG MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SÓC TRĂNG MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Thời gian qua, được sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh và Sở Công Thương cùng với sự nổ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể, Chi cục Quản lý thị trường Sóc Trăng đã thể hiện rõ vai trò chủ công là mắt xích quan trọng không thể thiếu trong bộ ngành công thương, nhằm góp phần ổn định thị trường, từng bước khôi phục và duy trì trật tự kỷ cương trong hoạt động thương mại dịch vụ, chống các hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác, bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất, kinh doanh hợp pháp, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng và lợi ích chung toàn xã hội. Vai trò tích cực của lực lượng Quản lý thị trường cả nước nói chung, Quản lý thị trường Sóc Trăng nói riêng ngày càng được phát huy, được xã hội, người tiêu dùng, các nhà sản xuất, kinh doanh hợp pháp thừa nhận. Kết quả, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2017, lực lượng Quản lý thị trường Sóc Trăng đã kiểm tra 11.158 vụ, xử lý 5.069 vụ vi phạm, đã thu nộp ngân sách hơn 23 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường còn là thành viên của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (gọi tắt là BCĐ 389 tỉnh), luôn làm tốt vai trò tham mưu cho BCĐ 389 tỉnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả như: xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đề xuất thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành trên địa bàn tỉnh, tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của BCĐ 389 tỉnh, BCĐ 389 quốc gia. Với những đóng góp tích cực đó, lực lượng Quản lý thị trường Sóc Trăng đã được Nhà nước trao tặng 1 Huân chương Lao động hạng 3 và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bộ, BCĐ 127/TW, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN nước ta đã và đang trong quá trình hội nhập. Vì vậy, lực lượng Quản lý thị trường càng phải nhận thức rõ và đầy đủ hơn vị trí, vai trò trách nhiệm của mình, phải làm gì và làm thế nào để cùng cả nước tận dụng cơ hội đẩy lùi thách thức, góp phần bảo vệ và thúc đẩy sản xuất phát triển thu hút đầu tư, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng đang là vấn đề thời sự, là câu hỏi, là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của lực lượng.

Theo đó, nhiệm vụ của Quản lý thị trường trong thời gian tới cần tập trung tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn, tìm ra quy luật hoạt động của các đối tượng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại để tổ chức đấu tranh hoặc đề xuất các giải pháp đối phó kịp thời. Thường xuyên thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-BCT, ngày 04/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thông tư số 13/2014/TT-BCT, ngày 14/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường, Chỉ thị số 10/CT-CTUBND, ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng và nội quy, quy chế cơ quan, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng mối đoàn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Chi cục. Đẩy mạnh việc phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật cho tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh. Làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Sở Công Thương và BCĐ 389 tỉnh, phối hợp các sở, ngành và UBND cấp huyện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Bên cạnh đó, cũng cần phải chú trọng công tác chống tiêu cực tham nhũng trong lực lượng, không để xảy ra các hiện tượng sách nhiễu, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật. Tăng cường quản lý đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt có hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy đảng, của Chi cục đối với các Phòng/Đội QLTT, chống các biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong đảng viên và công chức; kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác. Thường xuyên chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức. Tổ chức các phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao và thi đua khác trong đơn vị, tạo được chuyển biến rõ nét về không khí làm việc, về trách nhiệm đối với nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong Chi cục.

Với truyền thống tốt đẹp của ngành, với quyết tâm phấn đấu, chủ động và sáng tạo lực lượng Quản lý thị trường Sóc Trăng sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói riêng và của đất nước nói chung./.