Quyết định số 120/QĐ-CQLTT ngày 24/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 120/QĐ-CQLTT ngày 24/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 120/QĐ-CQLTT ngày 24/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng

/documents/49777/0/120+q%C4%91+%281%29.pdf/7c646b32-735e-4db4-a29c-da86a6d4e0b5

Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng