Quyết định số 67/QĐ-CQLTT ngày 24/9/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng Điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 67/QĐ-CQLTT ngày 24/9/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng Điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 67/QĐ-CQLTT ngày 24/9/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng Điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng

/documents/49777/0/Q%C4%90+67.pdf/4eb768b3-0d77-49d6-89d9-7a93def81057