Quyết định số 88/QĐ-CQLTT ngày 07/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định số 88/QĐ-CQLTT ngày 07/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định số 88/QĐ-CQLTT ngày 07/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020

/documents/49777/0/q%C4%91+88.pdf/8afb42b3-cd9d-4474-a783-26d255e2dd2e

Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng