Quyết định số 89/QĐ-CQLTT ngày 07/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định số 89/QĐ-CQLTT ngày 07/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020

Quyết định số 89/QĐ-CQLTT ngày 07/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 

/documents/49777/0/q%C4%91+89.pdf/9adf414b-5e43-4c45-8d29-4f81ea2bc1c7

Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng