Quyết định số 90/QĐ-CQLTT ngày 07/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Quyết định số 90/QĐ-CQLTT ngày 07/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Quyết định số 90/QĐ-CQLTT ngày 07/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

/documents/49777/0/q%C4%91+90.pdf/028e6cff-68b1-4c61-8e1e-e4903a37485b

Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng