Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động của Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động của Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng năm 2020

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động của Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng năm 2020

/documents/49777/0/TB+854+TH%C3%94NG+B%C3%81O+%C4%90GXL+C%C3%94NG+CH%E1%BB%A8C+2020+%2804.12.2020%29.pdf/a504ea93-d904-4829-ab0b-8ab3249386ea

Cục QLTT tỉnh Sóc Trăng